Cách cắt dán mô hình thế giới đại dương

1206

Nguyên vật liệu:
– Giấy màu xanh (khổ giấy A4).
– Giấy màu các loại.
– Kéo để cắt.
– Keo để dán.

Cách làm:
Bước 1: Giấy Letter (8,5”x11”) hoặc A4 màu xanh.

mo-hinh-tg-dai-duong-h1

Bước 2: Xếp đôi giấy lại chừa khoảng 3cm, đó là đường bờ biển.

mo-hinh-tg-dai-duong-h2

Bước 3: Sau dó vẽ lượn sóng biển 8 phần giấy.

mo-hinh-tg-dai-duong-h3

Bước 4: Cắt theo những đường lượn sóng.

mo-hinh-tg-dai-duong-h4

Bước 5: Nhưng không cắt đường bờ biển.

mo-hinh-tg-dai-duong-h5

Bước 6: Đường bờ biển xếp để lấy nếp.

mo-hinh-tg-dai-duong-h6

Bước 7: Mở nếp gấp đường bờ biển và sóng biển, các bạn mở lần lượt, xen kẽ 1 về phía trước, 1 về phía sau… cho đến khi mở hết đường sóng biển còn lại.

mo-hinh-tg-dai-duong-h7

Bước 8: Xếp giấy tàu buồm, vẽ cá, vẽ rong biển, vẽ mực và sứa… cũng có thể vẽ chú ếch ộp.

mo-hinh-tg-dai-duong-h8

Bước 9: Cắt dán các sinh vật biển thì dán vào mô hình.

mo-hinh-tg-dai-duong-h9

Thành phẩm:
Hai chiếc tàu buồm làm sinh động thế giới đại dương.

mo-hinh-tg-dai-duong-h10