Cách đan đan khăn len hình lá

6167

Cách đan:

Mẫu đan là bội số của 10 +1. Gầy tổng số mũi là 61 mũi.

dan-khan-len-dep-cho-nu-h1

Chart:

Hàng 1 và tất cả các hàng lẻ đan lên.

Hàng 2: 3 xuống, *xuống chập 2, 1 dời, 1 xuống, 1 dời, ssk, 5 xuống, lặp lại *, lặp lại lần cuối kết thúc với 3 xuống.

Hàng 4: 2 xuống, * mũi lên chập 2, 1 xuống, mũi vòng, 1 xuống, mũi vòng, 1 xuống, ssk, 3 xuống; Lặp lại *, kết thúc với 2 mũi xuống.

Hàng 6: 1 xuống, * mũi lên chập 2, 2 xuống, mũi vòng, 1 xuống, mũi vòng, 2 xuống, ssk, 1 xuống. Lặp lại * cho đến hết.

Hàng 8: Mũi lên chập 2, * 3 xuống, mũi vòng, 1 xuống, mũi vòng, 3 xuống, 1 mũi dời xuống, mũi lên chập 2, psso (dời 1 mũi từ que đan trái sang que phải, 1 lên, bỏ mũi dời qua mũi lên vừa đan).

Lặp lại * đến khi còn 9 mũi cuối, kết thúc chúng vs 3 mũi xuống, mũi vòng, 1 xuống, mũi vòng, 3 xuống, ssk.

Hàng 10: 1 xuống, * mũi vòng, ssk, 5 xuống, mũi lên chập 2 , mũi vòng , 1 xuống. Lặp lại từ * cho đến hết.

Hàng 12: 1 xuống, * mũi vòng , 1 xuống , ssk , 3 xuống, mũi lên chập 2 , 1 xuống , mũi vòng , 1 xuống . Lặp lại từ * đến hết.

Hàng 14: 1 xuống, * mũi vòng, 2 xuống, ssk, 1 xuống, mũi lên chập 2, 2 xuống, mũi vòng , 1 xuống. Lặp lại từ * đến hết.

Hàng 16: 1 xuống, * mũi vòng, 3 xuống, 1 mũi dời xuống, mũi lên chập 2, psso, 3 xuống, mũi vòng, 1 xuống. Lặp lại từ * đến hết.

Lặp lại từ hàng 1 đến hàng 16 thêm 5 lần nữa, ước chừng khoảng 40 cm từ điểm gầy mũi đến mép đan.

dan-khan-len-dep-cho-nu-h2