Cách đan khăn len hình nhím – Porcupine

2667

Kích thước của khăn:
Chiều rộng: tối thiếu 8 inches và tối đa là 13.5 inches.
Chiều dài: tối thiểu 69 inches và tối đa là 77.5 inches.

dan-khan-len-hinh-nhim

Đo đạc:
25 mũi / 36 hàng = 4 inches cho một mẫu này.

Chú ý kí hiệu:
yo: yarn over: mũi vắt dây : vắt sợi len quanh kim.
k: knit: mũi lên.
p: purl: mũi xuống.
tog: together: cùng lúc.
Ví dụ:
p3tog: đan xuống 3 mũi cùng 1 lúc. Tương tự với k2tog…
sk2p: trượt 1 mũi, đan lên 2 mũi cùng lúc, vòng mũi vừa trượt qua mũi được đan (giảm 2 mũi).
CC: màu tương phản.
MC: màu chủ đạo (màu chính).

Cách đan: (đan với bội số của 12 mũi + 10)
Hàng1 [RS]: K5, [p3tog, p4, yo, p1, yo, p4] to last 5 sts, k5.
Hàng 2 [WS]: K5, [SK2P, k4, yo, k1, yo, k4] to last 5 sts, k5.
Hàng 3 [RS]: đan giống hàng 1.
Hàng 4 [WS]: K5, [yo, k2tog] to last 5 sts, k5.
Hàng 5 [RS]: K5, p to last 5 sts, k5.
Hàng 6 [WS]: K tất cả các mũi.
Hàng 7 [RS]: K5, p to last 5 sts, k5.
Hàng 8 [WS]: đan giống hàng 2.
Hàng 9 [RS]: đan giống hàng 1.
Hàng 10-18: đan giống hàng 1-9, ngoại trừ hàng RS là hàng WS hiện tại và ngược lại.
Lặp lại từ hàng 1-18 cho được 1 mẫu Porcupine.

chart-dan-khan-len-hinh-nhim

Hướng dẫn:
Sử dụng màu chính, gầy 70 mũi.
K 5 hàng.
Đan từ hàng 4-9 cho mẫu đan. Ngừng đan và bỏ sợi (Break yarn).
Sử dụng màu chính (MC), đan hàng 1-9 cho mẫu đan. Break yarn.
Sử dụng màu tương phản (CC), đan hàng 10-18 cho mẫu đan. Break yarn.
Lặp lại 18 hàng 52 lần hay nhiều hơn, hoặc cho đến đọ dài vừa ý.
K 5 hàng sử dụng CC.
BO Row: P2tog, [trượt từ mũi phải quay lại mũi trái, chèn mũi phải vào trong và theo mũi này, P2tog ] cho tất cả các mũi được kết.