Cách đan Stitch Over

711

Stitch Over

Ký hiệu: stitch-over-h1

Viết tắt: SO

stitch-over-h2

Mũi que đan phải cho vào mũi đan trên que đan trái mà bạn muốn chuyển, cho qua đầu hai mũi đan đầu.

stitch-over-h3

Được kết quả như hình. Tổnh số mũi giảm 1. Nếu đan tiếp 2 mũi xuống bạn được ký hiệu stitch-over-h4