Cách đan tăng mũi phải (Right Increase)

1444

Tăng mũi phải (Right Increase)

Ký hiệu: right-increase-h1

Viết tắt: M

right-increase-h2

Que đan phải cho vào mũi đan phía dưới mũi đầu tiên trên qua đan trái, từ dưới lên theo chiều mũi tên màu xanh.

right-increase-h3

Chuyển mũi vừa lấy được sang que đan trái.

right-increase-h4

Đan một mũi xuống với mũi vừa chuyển.

right-increase-h5

Đan 1 mũi xuống vào mũi tiếp theo.

right-increase-h6

Kết quả được như hình, tổng số mũi tăng 1.