Cách đan tăng mũi trái (Left Increase)

3499

Tăng mũi trái (Left Increase)

Ký hiệu: left-increase-h1

Viết tắt: M

left-increase-h2

Mũi que đan trái cho vào mũi đan như hình vẽ theo chiều mũi tên.

left-increase-h3

Đan một mũi xuống vào sau vào mũi vừa lấy được trên que đan trái.

left-increase-h4

Được kết quả như hình, tổng số mũi tăng 1.