Cách khâu kiểu Chain Stitch

1007

Chain Stitch: khâu chuỗi được tạo thành vòng lồng vào nhau. Khâu một số hàng ngay bên cạnh nhau để điền vào hình dạng. Tại thời điểm bắt đầu, dùng kim của bạn đưa lên từ phía sau của vải. Đưa kim trở lại thông qua điểm khởi đầu, sau đó đưa kim lên qua lớp vải chiều dài khâu đi. Kéo kim của bạn thông qua các vòng lặp. Lặp lại cho các mũi khâu bổ sung hàng của bạn.

chain-stitch

Để kết thúc hàng, bạn làm cho một neo khâu nhỏ hơn vòng lặp cuối cùng của bạn, bảo vệ nó tại chỗ. Để bật ở một góc, làm cho một khâu neo đậu trong cùng một cách sau đó trở lại một lần nữa vào bên trong vòng lặp cuối cùng của bạn. Bắt đầu khâu theo hướng mới.