Cách khâu kiểu Feather Stitch

1134

Feather Stitch: đây là một khâu đẹp, mà tôi muốn sử dụng cho một cái nhìn lá. Đưa kim của bạn thông qua từ phía sau của vải. Đưa kim khâu dài bên phải của điểm khởi đầu. Đưa kim của bạn trở lại ở giữa hai điểm khâu và chiều dài khâu thấp hơn. Đặt xỉa làm việc đằng sau kim và kéo lên trên kim của bạn, thắt chặt vòng lặp. Khâu đầu tiên của bạn là hoàn tất.

feather-stitch

Quyết định xem bạn muốn khâu tiếp theo của bạn để đi sang phải hoặc bên trái. Chèn kim của bạn có chiều dài khâu đi một trong hai bên phải hoặc bên trái. Đưa kim của bạn trở lại ở giữa hai điểm khâu và chiều dài khâu thấp hơn. Bây giờ khâu thứ hai của bạn là hoàn tất.

Tiếp tục trong cùng một cách. Bạn có thể làm một khâu bên trái, sau đó đến ngay sau đó sang bên trái một lần nữa. Hoặc cố gắng làm 2 mũi khâu ở bên phải sau đó 2 bên trái cho một cái nhìn khác nhau. Để hoàn tất các khâu cuối cùng trong hàng, thực hiện một khâu neo nhỏ hơn vòng lặp, đảm bảo nó tại chỗ.