Cách khâu kiểu Fly Stitch

1315

Fly Siitch: khâu bay là một người anh em họ gần với khâu chuỗi duy nhất. Đưa kim của bạn thông qua từ phía sau của vải.

fly-stitch

Thay vì chèn kim của bạn vào điểm khởi đầu như bạn sẽ một khâu chuỗi duy nhất, đưa kim khâu dài bên phải của điểm khởi đầu. Đưa kim của bạn trở lại ở giữa hai điểm khâu và chiều dài khâu thấp hơn.

Đặt xỉa làm việc đằng sau kim và kéo lên trên kim của bạn, thắt chặt vòng lặp. Thực hiện một khâu neo nhỏ hơn vòng lặp, đảm bảo nó tại chỗ.