Cách xếp giấy hình con vịt

3864

Nguyên vật liệu:
– Giấy vuông màu vàng 15cm x 15cm.

Cách làm:
Bước 1: Giấy vuông.

xep-giay-hinh-con-vit-h1

Bước 2: Xếp xéo giấy để lấy dấu giữa.

xep-giay-hinh-con-vit-h2

Bước 3: Xếp bên trái và bên phải giấy vào giữa.

xep-giay-hinh-con-vit-h3

Bước 4: Xếp góc nhọn trên xuống.

xep-giay-hinh-con-vit-h4

Bước 5: Xếp 2 góc phải và trái vào giữa để lấy dấu.

xep-giay-hinh-con-vit-h5

Bước 6: Mở ra.

xep-giay-hinh-con-vit-h6

Bước 7: Và gấp theo nếp giấy để có góc nhọn như hình.

xep-giay-hinh-con-vit-h7

Bước 8: Xếp góc bên trái lên và dư ra một ít giấy để lấy dấu.

xep-giay-hinh-con-vit-h8

Bước 9: Mở ra và gấp theo nếp giấy.

xep-giay-hinh-con-vit-h9

Bước 10: Vuốt lại các nếp giấy cho sát.

xep-giay-hinh-con-vit-h10

Bước 11: Ngay phần giấy giấy tam giác trắng đó là đuôi vịt xếp xuống một ít giấy.

xep-giay-hinh-con-vit-h11

Bước 12: Và giấu vào trong. Làm y vậy với mặt giấy sau.

xep-giay-hinh-con-vit-h12

Bước 13: Xếp góc bên phải lên bằng với dấu giữa.

xep-giay-hinh-con-vit-h13

Bước 14: Và giấu vào trong. Làm y vậy với mặt giấy sau.

xep-giay-hinh-con-vit-h14

Bước 15: Xếp phần giấy gần đầu vịt xuống bằng với đuôi vịt. Làm y vậy với mặt giấy sau.

xep-giay-hinh-con-vit-h15

Bước 16: Xếp đầu vịt qua trái.

xep-giay-hinh-con-vit-h16

Bước 17: Mở giấy ra và gấp lộn đầu vịt.

xep-giay-hinh-con-vit-h17

Bước 18: Xếp một lớp giấy để gấp mỏ vịt.

xep-giay-hinh-con-vit-h18

Bước 19: Và gấp lộn mỏ vịt.

xep-giay-hinh-con-vit-h19

Bước 20: Vuốt cho sát các nếp giấy và vẽ mắt vịt để hoàn tất.

xep-giay-hinh-con-vit-h20

Thành phẩm:
Đàn vịt con

xep-giay-hinh-con-vit-h21