là nơi chứa tất cả thực phẩm của gia đình, do đó, việc cho là vô cùng quan trọng luôn đó! khu-mui-19-3-1 khu-mui-19-3-2khu-mui-19-3-3 khu-mui-19-3-4khu-mui-19-3-5